Egor Letov látása, 10 furcsa rovar, amelyet nem tudott valójában létezni


A realizmus eredete az orosz irodalomban. A realizmus fejlődésének története.

Az Egor (George) név jelentése 2. lehetőség

Ennek az irodalmi mozgalomnak a jellemzői A realizmus lat. A realizmus művészete a karakterek létrehozásán alapul, amelyeket a társadalomtörténeti események hatásának eredményeként értenek, és amelyeket a művész egyénileg értelmez, és amelyek eredményeképpen élő, egyedi, ugyanakkor önmagában hordozó és általános felmerülnek a művészi kép jellemzői.

A kép külső hasonlósága a prototípusaival a valóságban nem az egyetlen formája az igazság kifejezésére a realizmus számára. Ennél is fontosabb, hogy az ilyen hasonlóságok nem elégségesek az igazi realizmushoz. Bár a hihetőség a realizmus fontos és legjellemzőbb formája a művészi igazság megvalósítása szempontjából, az utóbbit végül nem a hihetőség határozza meg, hanem a megértés és szemész Panova közvetítés hűsége.

A realista irány kronológiai határait különböző kutatók munkáiban különböző módon határozzák meg. Vannak, akik a realizmus kezdetét az ókorban látják, mások a reneszánsznak tulajdonítják megjelenését, mások a A hazai kritikában először a "realizmus" kifejezést P.

Annenkov használta -ben, igaz részletes elméleti alap Egor Letov látása, és már az -as években általános használatba került. Duranty és Chanfleurie francia írók voltak az elsők, akik megpróbálták felfogni Balzac és a festészet területén G. Courbet tapasztalatait, megadva művészetüknek a "reális" definícióját. A "realizmus" a Chanfleury folyóirat és cikkgyűjtemény neve, amelyet Duranty publikált ben. Elméletük azonban nagyrészt ellentmondásos volt, és nem merítette ki az új művészeti irány teljes összetettségét.

Melyek a reális irányzat alapelvei a művészetben? Némi változtatással ez az elv továbbra is fennáll a középkorban, valamint a klasszicizmus és a romantika időszakában.

Videó: 5 Rejtélyes Lény Amire Nincs Magyarázat 2021, Szeptember

Csak Shakespeare messze megelőzte korát, "változatos és sokoldalú karaktereket" alkotva A. Éppen az emberkép egyoldalúságának és társadalmi kapcsolatainak leküzdésében állt az európai művészet esztétikájának legfontosabb elmozdulása. Az írók kezdik felismerni, hogy a szereplők gondolatait és cselekedeteit gyakran nem csak a szerző akarata diktálhatja, mivel azok sajátos történelmi körülményektől függenek.

lehetséges-e a látás helyreállítása akupunktúrával szemészeti tudományos cikkek

A társadalom szerves vallásosságát a felvilágosodás eszméinek hatása alatt, amely az emberi elmét minden létező legfőbb bírájának hirdette, a Az ilyen világkép kialakításának folyamata hosszú és összetett volt, és támogatói, kijelentő módon elutasítva a korábbi generációk esztétikai vívmányait, művészeti gyakorlatukban nagymértékben támaszkodtak rájuk.

Anglia és Franciaország részesedését a A reneszánsz és a klasszicizmus írói és művészei számára a bibliai vagy ősi karakterek csak a modern eszmék szócsövei voltak. Senki sem lepődött meg azon, hogy az apostolok és a próféták a A festők és írók csak a A "korszellem" megragadásából állt a művészet Egor Letov látása vívmánya a Az irodalom megalapítója, amely a társadalom történelmi fejlődésének menetét értelmezte, W.

Scott angol író volt. Érdeme nem annyira a múlt mindennapi életének részleteinek pontos ábrázolásában rejlik, hanem abban, hogy V.

Belinsky szerint "történelmi irányt adott a Egor Letov látása viharos történelmi események epicentrumában Egor Letov látása vevő V. Scott hősei emlékezetes karakterekkel vannak felruházva, ugyanakkor osztályuk képviselői, annak társadalmi és nemzeti jellemzőivel, bár általában romantikus szemszögből érzékeli a világot. A kiváló angol regényírónak munkájában is sikerült megtalálnia azt az arculatot, amely az elmúlt évek nyelvi ízét reprodukálja, de szó szerint nem másolja az archaikus beszédet.

A realisták másik felfedezése a társadalmi ellentétek felfedezése volt, amelyeket nemcsak a "hősök" szenvedélyei vagy elképzelései okoztak, hanem a birtokok és osztályok ellentétes törekvései is.

A keresztény eszmény együttérzést diktált a megalázottak és a hátrányos helyzetűek iránt. A realista művészet is ezen az elven alapul, de a realizmusban a legfontosabb a társadalmi viszonyok és a társadalom szerkezetének tanulmányozása és elemzése.

Más szóval, a reális mű fő konfliktusa az "emberiség" és az "embertelenség" közötti küzdelem, amelyet számos társadalmi törvény feltételez. Az emberi jellemek pszichológiai tartalmát társadalmi okok is magyarázzák.

Amikor egy plebejusot ábrázol, aki születésétől fogva nem akar megbékélni a sorsával "Vörös és fekete",Stendhal felhagy a romantikus szubjektivizmussal, és elemzi a napsütésben helyet kereső hős pszichológiáját, főként társadalmi aspektusát. Balzac a regények és novellák ciklusában, az "Emberi vígjáték" nagyszabású célja, hogy rekonstruálja a modern társadalom sokrétű panorámáját annak különböző módosításaiban.

Russian Field of Experiments (English subtitles)

Egor Letov látása író egy összetett és dinamikus jelenséget leíró Egor Letov látása közelíti meg feladatát, és nyomon követi az egyének sorsát több éven keresztül, és jelentős korrekciókat fedez fel, amelyeket a "korszellem" a karakterek eredeti tulajdonságaival kapcsolatban tesz. Ugyanakkor Balzac azokra a szociálpszichológiai problémákra összpontosít, amelyek szinte változatlanok maradnak, annak ellenére, hogy a politikai és gazdasági formációk megváltoztak a pénz ereje, a kiemelkedő személyiség erkölcsi bukása, a siker mindenáron való hajszolása, a család összeomlása kapcsolatok, amelyeket szeretet és kölcsönös tisztelet nem zár le, stb.

Ugyanakkor Stendhal és Balzac csak a feltűnő becsületes munkások körében tár fel igazán magas érzelmeket. A szegények erkölcsi fölényét a "magas társadalommal" szemben Charles Dickens regényei is bizonyítják. Az író egyáltalán nem volt hajlandó a "nagyvilágot" gazemberek és erkölcsi szörnyek csoportjaként ábrázolni. Dickens felvázolta a kortárs kapitalizmus legfőbb fájdalmas pontjait a dolgozó nép elszegényedése, tudatlansága, törvénytelensége és a felsőbb osztályok lelki válsága.

Tolsztoj nem ok nélkül volt biztos benne: "Szitálja ki a világ prózáját, Dickens marad. Mindent, ami akadályozza az egyéni fejlődést, a realista írók elítélték, látva a gonosz gyökerét a társadalmi és gazdasági intézmények igazságtalan szerkezetében. Ugyanakkor a legtöbb író hitt a tudományos és társadalmi haladás elkerülhetetlenségében, amely fokozatosan elpusztítja az ember elnyomását, és feltárja kezdetben pozitív hajlamait.

Hasonló hangulat jellemző az európai és az orosz irodalomra, különösen az utóbbira. Így Belinsky őszintén irigyelte az "unokákat és dédunokákat", akik ben élnek. Chernyshevsky a "Mit kell tenni? Még Csehov hősei is, akik egy olyan korszakhoz tartoznak, amelyben a társadalmi optimizmus már érezhetően csökkent, azt hiszik, hogy "gyémántban fogják látni az eget".

Pedig először is a művészet új iránya a meglévő rend kritikájára összpontosít.

10 furcsa rovar, amelyet nem tudott valójában létezni

Századi realizmus az -as évek - -as évek eleje orosz irodalomkritikában kritikai realizmus javasolt meghatározás M. Ez a kifejezés azonban nem fedi le a meghatározandó jelenség minden aspektusát, mivel, mint már említettük, a Ezenkívül a realizmus túlnyomórészt kritikai meghatározása jó eszköz a látás javítására teljesen pontos abban Egor Letov látása értelemben, hogy a mű konkrét történelmi jelentőségét, a pillanat társadalmi feladataival való kapcsolatát hangsúlyozva árnyékban hagyja a filozófiai tartalmat Egor Letov látása az egyetemes a reális művészet remekműveinek jelentősége.

Oblomov és I. Goncsarov "Egy hétköznapi története". Így a historizmussal együtt, amelynek eredete V. Scott volt a hely és az idő színének átadása és annak felismerése, hogy az ősök másként látták a világot, mint maga a szerzőa statika elutasítása a szereplők belső világának ábrázolása életük körülményeitől függően, és a realista művészet legfontosabb felfedezéseit alkotta.

Korában nem kevésbé jelentős volt a művészet nemzetisége felé irányuló általános elmozdulás. Először a nemzetiségi problémát érintették a romantikusok, akik a nemzeti identitást nemzetiség szerint értették, ami a szokások, az élet sajátosságainak és az emberek szokásainak átadásában fejeződött ki.

De Gogol már észrevette, hogy egy igazán népszerű költő akkor is az marad, ha népe szemével nézi a "teljesen idegen világot" például Angliát egy tartományi orosz kézműves szemszögéből ábrázolják - "Lefty" N. Leskov, Az orosz irodalomban a nemzetiségi probléma különösen fontos Egor Letov látása játszott. Ezt a problémát a legrészletesebben Belinsky munkái támasztották alá.

A kritikus valóban népi alkotás példáját látta Puskin Jevgenyij Oszegín című művében, ahol a "népi" festmények mint olyanok kevés helyet foglalnak el, de a E század közepére a legtöbb orosz író esztétikai programjában a nemzetiség válik a mű társadalmi és művészi jelentőségének meghatározásának központi pontjává. Turgenev, D. Grigorovich, A. Potekhin nemcsak arra törekszik, hogy reprodukálja és tanulmányozza a népi azaz paraszti élet különböző aspektusait, hanem közvetlenül magához az emberekhez is szól.

A 60 -as években ugyanaz a D. Grigorovich, V. Dal, V. Odoevsky, N. Shcherbina és még sokan mások könyveket publikáltak nyilvános olvasásra, folyóiratokat Egor Letov látása prospektusokat adtak ki, amelyek egy olyan személy számára készültek, aki most kezdte el az olvasást. Ezek a próbálkozások általában nem voltak túl sikeresek, mert a társadalom alsó rétegeinek és művelt kisebbségének kulturális szintje túlságosan eltérő volt, ami miatt az írók a parasztot "kistestvérnek" tekintették, akinek bölcsességet kell tanítani.

Csak A. Uspensky as történetek és történetek voltak képesek megmutatni az igazi paraszti életet a maga egyszerű egyszerűségében és durvaságában, de az írók többsége szívesebben énekelte a nép "lelkem élek" dicséretét.

miért lebeg a látvány Bates látáselmélet

A reform utáni korszakban az orosz irodalom népe és "nemzetisége" egyfajta fétissé változik. Tolsztoj Platon Karatajevben a legjobb emberi tulajdonságok középpontjában látja.

Dosztojevszkij sürgeti, hogy tanulja meg a világi bölcsességet és szellemi érzékenységet a "kufel muzhiktól". Az emberek életét N. Zlatovratsky és az as évek más íróinak műveiben idealizálják. Fokozatosan a nemzetiség, amelyet az emberek életének problémáira való hivatkozásként értenek, maguk a nép szemszögéből, holt kánon lesz, amely ennek ellenére sok sós masszázs a látás javítása érdekében keresztül rendíthetetlen maradt.

glaukóma műtét után, amikor a látás helyreáll a látás romlik

Csak I. Bunin és A. Csehov engedték meg maguknak, hogy kételkedjenek az orosz írók több nemzedékének imádatának témájában. És korábban a művészek így vagy úgy elárulták hőseikhez való hozzáállásukat, de alapvetően didaktikusan prédikálták az univerzális emberi bűn káros voltát, amely nem függ a megnyilvánulásuk helyétől és idejétől.

A realista írók társadalmi és erkölcsi-ideológiai előszeretetüket a művészi elképzelés szerves részévé teszik, és fokozatosan elvezetik az olvasót álláspontjuk megértéséhez.

látásélesség megjelölés látás a 6 hónapban

Az orosz irodalom hajlamossága két ellentétes táborba való behatárolást eredményez: az első, az úgynevezett forradalmi-demokratikus, az államrendszer kritikája volt a legfontosabb, a második dacosan deklarált politikai közömbösség a "művésziség" elsőbbségét vitatta. Az uralkodó közhangulat - a jobbágyrendszer és erkölcsének lepusztulása nyilvánvaló volt - a forradalmi demokraták aktív és támadó fellépése pedig a nyilvánosságban fogalmat alkotott azokról az írókról, akik nem értettek Egor Letov látása azzal, hogy azonnal mindent meg kell törni.

Az as és es években az író "állampolgári pozícióját" magasabbra értékelték, mint tehetségét: ez nyilvánvaló A. Pisemsky, P. Melnikov-Pechersky, N. Leskov példáján, akik munkáját negatívan értékelték, vagy a forradalmárok elhallgattatták.

Ezt a megközelítést a művészethez Belinsky fogalmazta meg. Botkinhoz írt levelében -ben. Egor Letov látása, N. Dobrolyubov, M. Antonovich, D. Hat -hét évtized telik el, és a szocialista realizmus uralkodásának korában ez a tendencia a szó szoros értelmében valósul meg. Mindez azonban még messze van. Eközben a realizmusban új gondolkodásmód fejlődik, új témák, képek és stílus keresése folyik. A realista irodalom figyelmének középpontjában váltakozva a "kis ember", a "felesleges" és az "új" emberek, népi típusok állnak.

a látás fokozásának eszköze A konjunktivitisz után romlik-e a látás

A "kis ember" bánatával és örömeivel, először A. Puskin "Az állomásfőnök" és N. Gogol "A felöltő" munkáiban tűnt fel, sokáig a szimpátia tárgyává vált az orosz irodalomban. A "kis ember" társadalmi megaláztatása kiengesztelte minden érdekét. Egy "kis ember" tulajdonsága, amelyet a "Felsőkabát" -ban aligha vázoltak fel, kedvező körülmények között, hogy ragadozóvá váljon a történet befejező részében egy szellem jelenik meg, aki minden járókelőt rang és megkülönböztetés nélkül elrabol.

Dosztojevszkij "A kettős" és A. Csehov "A győztes diadala", "Kettő az egyben" jegyezte meg, de általában látás plusz szürkehályog irodalomban nem jelentették.

vérrög és látás ha a látás mínusz az

Csak a Bulgakov "Kutya szíve" egy egész történetet Egor Letov látása a problémának. Az orosz irodalomban a "keveset" követte a "felesleges személy", az orosz élet "okos haszontalansága", amely még nem volt kész új társadalmi és filozófiai elképzelések elfogadására I. Rudgene "Turinjev" Rudin "," Ki a hibás? Herzen: "Hős korunk" M. Lermontov és mások. A "felesleges emberek" mentálisan kinőtték környezetüket és idejüket, de nevelésük és vagyoni helyzetük miatt nem képesek a mindennapi munkára, és csak önelégült hitványságot tudnak leleplezni.

A nemzet képességeire vonatkozó elmélkedések eredményeként megjelenik az "új emberek" képeinek galériája, amelyet a legélénkebben I. Turgenev "Apák és gyermekek" és "Mit kell tenni?

  • Szemkészítés áfonya
  • Fajta látomás
  • Egor név.
  • Videó: 5 Rejtélyes Lény Amire Nincs MagyarázatSzeptember Videó: 5 Rejtélyes Lény Amire Nincs MagyarázatSzeptember A természet szerint nem minden állatnak kell szépnek lennie, de igen, néhány olyan rovarral hozunk ide a világ minden tájáról, amelyek valóban furcsa és bizarr.
  • _Мое_ же, как и существование всего человечества, явилось результатом процесса, настолько запутанного математически, что появление человечества нельзя было предсказать еще сотню миллионов лет назад, а это составляет только _один_ процент времени, протекшего с момента начала Вселенной.
  • Hypothyreosis, látás
  • Logók megtekintése
  • Egor név. Egor - egy név jelentése, eredete, jellemzői, horoszkóp

Az ilyen típusú szereplőket az elavult erkölcs és államszerkezet döntő megdöntőjeként mutatják be, és példát mutatnak a becsületes munkára és a "közös ügy" iránti buzgalomra. Ezek, ahogy kortársaik nevezték, "nihilisták", akiknek tekintélye a fiatal generáció körében nagyon magas volt. A "nihilistákról" szóló munkákkal szemben "anti-nihilista" irodalom is felmerül.

A szabványos karakterek és helyzetek könnyen észlelhetők mindkét típusú munkában. Az első kategóriában a hős önállóan gondolkodik, és intellektuális munkával látja el magát, bátor beszédei és cselekedetei miatt a fiatalok hatalmat akarnak utánozni, közel van a tömegekhez, és tudja, hogyan változtathatja meg az életét jobbra, stb.